تقويم نيسمال اول و دوم 93-92پنجشنبه 1392/06/14
نيمسال اول 93-92

ثبت نام ورودي هاي جديد از تاريخ  30/6/92 تا 5/7/92 مي باشد. دانشجويان براي ثبت نام وانتخاب واحد به پايگاه اينترنتي سيستم جامع آموزشي گلستان مراجعه نمايند

مهمان شدن 92/5/7 92/6/14
ثبت نام و انتخاب واحد
92/6/7
92/6/15
حذف و اضافه 92/7/8 92/7/16
حذف اضطراري 92/9/13 92/9/19
تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی ارشد 92/9/10 92/9/18
پایان مهلت ثبت نمره میانترم کارشناسی 92/9/29
پایان مهلت ثبت نمره میانترم ارشد 92/10/30
دريافت کارت آزمون 92/9/26 92/10/26
برگزاري امتحانات ارشد و کارشناسی 92/9/30 92/10/26
برگزاري امتحانات دکتری 92/9/30 92/10/26
دريافت تقاضانامه وام از شروع ثبت نام تا پايان ثبت نام
نيمسال دوم 93-92
مهمان شدن 92/9/15 92/10/15
ثبت نام و انتخاب واحد 92/10/27 92/11/4
حذف و اضافه 92/11/26 92/12/5
حذف اضطراري  93/2/20 93/2/29
تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی ارشد  93/2/20 93/2/29
پایان مهلت ثبت نمره میانترم کارشناسی  93/3/9
پایان مهلت ثبت نمره میانترم ارشد  93/4/10
دريافت کارت آزمون  93/3/6 93/4/5
برگزاري امتحانات ارشد و کارشناسی  93/3/10 93/4/5
برگزاري امتحانات دکتری  93/3/10 93/4/5
ثبت نام آزمون تغییر رشته (بند ج)  93/2/20 93/2/30
دريافت تقاضانامه وام از شروع ثبت نام تا پايان ثبت نام