تقویم نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 94 - 93 سه شنبه 1393/06/11

تقويم آموزشي نيمسال اول

سال تحصيلي 94-93  دانشگاه پيام نور 

نيمسال اول (ترم پاييز) 

  تاريخ 

موضوع 

          پايان 

         شروع 

  93/5/2

  93/4/21

ارائه دروس (كلاس) درسيستم براي مراكز 

  93/5/2

  93/4/21

تعريف اساتيد براي دروس در سيستم 

  93/6/1

  93/4/21

بار گذاري مدارك تحصيلي مدرسين مدعو 

  93/6/15

  93/6/1

ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغيير رشته، تغيير گرايش

  93/6/15

  93/6/1

ثبت دروس معادل سازي شده 

  93/6/15

  93/6/1

ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجويان و تاييد توسط مركز مبدا و مقصد 

  93/6/20

  93/6/11

ثبت نام و انتخاب واحد 

از زمان شروع ثبت نام تا پايان ثبت نام 

زمان درخواست وام 

  93/6/30

  93/6/18

    انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد  مقطع كارشناسي  

  93/9/28

  93/6/22

زمان كلاسهاي رفع اشكال گروهي 

  93/7/5

  93/6/30

ثبت نام و انتخاب واحد وروديهاي جديد كارشناسي و كارشناسي  ارشد رسمي 

  93/7/5

  93/6/30

درخواست معادلسازي دروس ورودي هاي جديد كارشناسي و كارشناسي ارشد رسمي 

  93/8/15

  93/7/13

تشكيل پرونده فيزيكي دانشجويان جديدالورود 

  93/9/28

  93/7/6

زمان كلاسهاي رفع اشكال گروهي وروديهاي جديد 

  93/7/20

  93/7/13

حذف و اضافه 

  93/8/11

  93/8/4

          انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد  مقطع كارشناسي 

  93/9/20

اتمام زمان اصلاح نمره و درس 

  93/9/21

  93/9/16

حذف اضطراري 

  93/9/14

  93/9/8

تعيين مركز محل آزمون مقطع كارشناسي ارشد 

  93/9/14

  93/9/8

تعيين مركز محل آزمون كارشناسي (مهمان اضطراري) 

  93/9/20

اتمام زمان ثبت دروس معادلسازي شده 

  93/9/23

دريافت فايل اطلاعات آزموني (NP

  93/10/05

پايان ثبت نمره ميان ترم كارشناسي 

  93/10/30

پايان ثبت نمره ميان ترم كارشناسي ارشد 

  93/10/29

  93/9/29

دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو 

  93/9/14

  93/9/9

           انتخاب و ثبت نمره معرفي به استاد  مقطع كارشناسي 

  93/10/29

  93/10/3

* زمان  امتحانات 

  93/11/1

  93/10/3

قرائت پاسخنامه 

  93/11/7

  93/10/3

ثبت نمرات تشريحي كارشناسي 

  93/11/10

حداكثر زمان ارائه جواب نسبت به تجديد نظرها توسط بانك سوال 

  93/10/15

اتمام زمان تاييد حق التدريس توسط اساتيد 

  93/11/30

  93/10/20

تاييد حق التدريس اساتيد توسط مراكز و واحدها 

  93/12/10

  93/12/1

تاييد حق التدريس اساتيد توسط استان 

 

استانها و مراكز مجري دكتري لازم است برنامه امتحانات دوره دكتري را در حدفاصل زمان اعلام شده تنظيم نمايند. 

           حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سؤالات و نتايج آزمون : براي دروس چند گزينه اي 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به سوالات تشريحي هر عنوان درسي 3 تا 7 روز پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسي ميباشد. 

            حداكثر زمان درخواست تجديد نظر به نمرات تشريحي يك هفته پس از اعلام نمرات هر درس. 

تقويم نيسمال اول و دوم 93-92پنجشنبه 1392/06/14
نيمسال اول 93-92

ثبت نام ورودي هاي جديد از تاريخ  30/6/92 تا 5/7/92 مي باشد. دانشجويان براي ثبت نام وانتخاب واحد به پايگاه اينترنتي سيستم جامع آموزشي گلستان مراجعه نمايند

مهمان شدن 92/5/7 92/6/14
ثبت نام و انتخاب واحد
92/6/7
92/6/15
حذف و اضافه 92/7/8 92/7/16
حذف اضطراري 92/9/13 92/9/19
تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی ارشد 92/9/10 92/9/18
پایان مهلت ثبت نمره میانترم کارشناسی 92/9/29
پایان مهلت ثبت نمره میانترم ارشد 92/10/30
دريافت کارت آزمون 92/9/26 92/10/26
برگزاري امتحانات ارشد و کارشناسی 92/9/30 92/10/26
برگزاري امتحانات دکتری 92/9/30 92/10/26
دريافت تقاضانامه وام از شروع ثبت نام تا پايان ثبت نام
نيمسال دوم 93-92
مهمان شدن 92/9/15 92/10/15
ثبت نام و انتخاب واحد 92/10/27 92/11/4
حذف و اضافه 92/11/26 92/12/5
حذف اضطراري  93/2/20 93/2/29
تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی ارشد  93/2/20 93/2/29
پایان مهلت ثبت نمره میانترم کارشناسی  93/3/9
پایان مهلت ثبت نمره میانترم ارشد  93/4/10
دريافت کارت آزمون  93/3/6 93/4/5
برگزاري امتحانات ارشد و کارشناسی  93/3/10 93/4/5
برگزاري امتحانات دکتری  93/3/10 93/4/5
ثبت نام آزمون تغییر رشته (بند ج)  93/2/20 93/2/30
دريافت تقاضانامه وام از شروع ثبت نام تا پايان ثبت نام