قابل توجه دانشجويان مديريت بازرگانيدوشنبه 1393/02/22

کلاس جبراني درس سمينار در مسائل بازاريابي روزشنبه 3/3/93 ساعت 12-8 تشکيل مي شود.

امتحان نهايي درس سمينار در مسائل بازاريابي روزدوشنبه 5/3/93 ساعت 12 ظهر برگزار مي گردد.

قابل توجه دانشجويان رشته مديريت بازرگانيچهارشنبه 1393/02/03

کلاس تجارت الکترونيک 2 فردا پنجشنبه 4/2/93 برگزار نمي گردد

قابل توجه دانشجویان صنایعدوشنبه 1392/11/28

کلاس طرحریزی واحد های صنعتی فردا 29/11/92 برگزار نمی گردد

قابل توجه دانشجویان مدیریت و حسابداریدوشنبه 1392/11/28

کلاس حسابداری 3 روز پنجشنبه 1/12/92 به روز پنجشنبه 8/12/92 صبح ساعت 12-8 تغییر یافت