قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتیشنبه 1395/01/21

کلاس درس زبان تخصصی برنامه ریزی درسی روز پنجشنبه مورخ 26/1/95 و 23/2/95 صبح ساعت 12-8 برگزار می گردد.
 

قابل توجه دانشجويان کامپيوتر و فناوري اطلاعاتشنبه 1394/02/05

کلاس درس هوش مصنوعي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه همين هفته 8 و 9 ارديبهشت صبح ساعت 13-8 برگزار مي گردد. 

جلسات بعدي درس آز سيستم عامل سه شنبه و چهارشنبه همين هفته 8 و 9 ارديبهشت بعدازظهر ساعت 13.5 تا17.5 برگزار مي گردد. 

قابل توجه دانشجويان رشته حسابداري و مديريتدوشنبه 1394/01/17

برنامه کلاسي دروس مديريت توليد بشرح زير تغيير کرد:

1- چهارشنبه 26/1/94  ساعت 13.5 تا 17.5
2-        =    9/2/94       =       =       =
3-        =    30/2/94     =       =       =

 

قابل توجه دانشجويانشنبه 1393/09/15

کلاس درس آشنايي با دفاع مقدس روز دوشنبه 16/9/93 به روز دوشنبه 24/9/93 صبح ساعت 12-8 همراه با ميانترم تغيير يافت.

قابل توجه دانشجويان رشته هاي حسابداري و مديريت دوشنبه 1393/08/19

کلاس اصول حسابداري 3 روز پنجشنبه 22/8/93 برگزار نمي گردد.

 

قابل توجه دانشجويان رشته هاي علوم تربيتي و روانشناسيپنجشنبه 1393/08/01

کلاس فلسفه آموزش و پرورش به برنامه کلاسي اضافه گرديد.

قابل توجه دانشجويان رشته مديريت بازرگانيپنجشنبه 1393/08/01

دروس تجارت الکترونيک 1 و 2 - تجارت بين الملل و حقوق تجارت به برنامه کلاسي اضافه گرديد.
لطفا برنامه کلاسي را مجددا دريافت نماييد.

قابل توجه کليه دانشجويانسه شنبه 1393/07/29

کلاس درس آشنايي با دفاع مقدس به برنامه کلاسي اضافه شد.

قابل توجه دانشجويان رشته هاي حقوق - روانشناسي-راهنمايي و مشاوره -علوم تربيتيسه شنبه 1393/07/15

برنامه کلاسي فارسي عمومي تغيير کرد. جهت اطلاع مجددا برنامه را از سايت دريافت نماييد

قابل توجه دانشجويان مديريت بازرگانيدوشنبه 1393/02/22

کلاس جبراني درس سمينار در مسائل بازاريابي روزشنبه 3/3/93 ساعت 12-8 تشکيل مي شود.

امتحان نهايي درس سمينار در مسائل بازاريابي روزدوشنبه 5/3/93 ساعت 12 ظهر برگزار مي گردد.

قابل توجه دانشجويان رشته مديريت بازرگانيچهارشنبه 1393/02/03

کلاس تجارت الکترونيک 2 فردا پنجشنبه 4/2/93 برگزار نمي گردد

قابل توجه دانشجویان صنایعدوشنبه 1392/11/28

کلاس طرحریزی واحد های صنعتی فردا 29/11/92 برگزار نمی گردد

قابل توجه دانشجویان مدیریت و حسابداریدوشنبه 1392/11/28

کلاس حسابداری 3 روز پنجشنبه 1/12/92 به روز پنجشنبه 8/12/92 صبح ساعت 12-8 تغییر یافت